Maestrul Benson Yeo

UltraPsihologie.ro si Radu Leca, publica integral comunicatul Maestrului Benson Yeo – Cursul de descifrare a destinului prin Ba Zi. Comunicatul este publicat in trei limbi: RO-EN-CH.

VREI SA STII CINE ESTI ?
PREIA CONTROLUL VIETII TALE !
SCHIMBA DESTINUL INTR-UN VIS DEVENIT REALITATE !

Maestrul Benson Yeo continua cursul de descifrare a destinului prin Ba Zi. Cursul se adreseaza atat profesionistilor din domeniu cat si pasionatilor in Metafizica Chineza. In perioada 8-18 iunie 2015 in Bucuresti se va desfasura Modulul 1 si 2 din Fundamente. Cursul este personalizat atât pentru limba engleză, cât și pentru vorbitorii de limba romana.

Dupa ce a studiat cartile a numerosi maestri si a urmat cursurile master ale lui Joey Yap, Maestrul Benson Yeo a hotarat sa se intoarca la originile metafizicii chineze si sa studieze textele antice chineze. Si-a propus sa ajunga la radacinile cunoasterii si sa o impartaseasca lumii intregi. Si acum, dupa 20 ani, perseverenta sa incepe sa dea roade ! Scoala sa a inceput sa prinda contur cu primele cursuri sustinute in Singapore, Malaezia, China si Taiwan. A decis ca e momentul sa vina in Europa si a ales Romania ca deschizator de drumuri pentru scoala sa.

Cursurile speciale Ba Zi, Fundamente și Avansati, ajuta la înțelegerea mai bine a vieții și destinului uman.tabel zodii

Ba Zi in traducere inseamna „8 caractere” care apar sub forma hartii destinului nostru. Ceea ce primim la nastere reprezinta Cerul, iar modul cum energiile se materializeaza reprezinta Pamantul. Intre Cer si Pamant sta Omul si liberul lui arbitru si de aceea prin Feng Shui putem interveni in a minimiza problemele si maximiza beneficiile hartii personale.

Anticii clasici chinezi ne sfatuiesc sa învățam și sa înțelegem de la “I-Ching – Cartea Schimbarii” Pornind de aici aplicarea Ba Zi in Feng Shui si I Ching devine o joaca de copii. De aceea, in cadrul cursurilor se vor studia toate aceste 3 discipline si corelatiile dintre ele.

Ba Zi de fapt studiaza natura și o aplica logic pe orice alegem să facem, pentru a ne atinge scopul și obiectivele noastre. Cheia este de a porni de la tine, pentru că dacă poți înțelege relația și caracteristicile destinului tau, esti deja la jumătatea drumului spre succes, pentru că nu este vorba doar de schimbare, este vorba despre înțelegerea relației între cei din jurul nostru si modul în care ei se schimba, “To Be Aware and being The Awareness itself”, sa intelegi si sa fi constient de ce se schimbă și când începe schimbarea!

Master Benson Yeo

WANT TO KNOW WHO YOU ARE?
TAKE CONTROL OF YOUR LIFE!
CHANGE DESTINY IN A DREAM COME TRUE!

Master Benson Yeo continues the decription of destiny by Ba Zi. The course addresses both industry professionals and enthusiast passionates of Chinese Metaphysics. Module 1 and 2 will be held between 8 to 18 June 2015 in Bucharest. The course is customized for both English and Romanian speakers.

After studying the books of many masters and attending Joey Yap’s master courses, Master Benson Yeo decided to return to the origins of Chinese metaphysics and study ancient Chinese texts. He wanted to get to the root of knowledge and share it with the world. And now, after 20 years he begins to bear fruit of his perseverance! His school has started to take shape with the first courses held in Singapore, Malaysia, China and Taiwan. He decided it was time to come to Europe and chose Romania as a pioneer for his school.

Special Ba Zi courses, Fundamentals and Advanced help, better understanding of life and human destiny.

Ba Zi in translation means “eight characters” that appear as a map of our destiny. What we receive at birth represents Heaven, and how energy is materialized represents the Earth. Between heaven and earth stands Man and his free will and therefore through Feng Shui we can interfere in minimizing problems and maximizing the benefits of our personal chart.tabel zodii

The ancient Chinese classics tell us to learn and understand the “I-Ching – The Book of Change” Hence the application of Ba Zi in Feng Shui and I Ching become a piece of cake. Therefore, the course will study all these three disciplines and the correlations between them.

Ba Zi in fact is the nature study and the science of logical application on whatever we choose to do to achieve our goal and objectives. The key is to start with you, because if you understand the relationship and characteristics of your destiny, you’re already halfway to success. It is not only about change, but about understanding the relationship between the people around us, how they change, “To Be Aware and being the Awareness itself” why they change and when the changes starts!

Master Benson Yeo

想知道你的命运吗?
如和采取控制你的生活!
改变你的命运,让你的梦想成真!

杨老师将揭示你八字的秘密。该课程同时解决行业的专业人士和爱好者激情的中国玄学。模块1和2将在布加勒斯特2015年6月举行的8至18日。本课程是专为英语和罗马尼亚的语言来说明

杨老师学习很多大师的书籍和参加叶威明的硕士课程后,主森杨毅然回到中国的形而上学的起源和研究中国古代典籍。他想获得知识的根源,并与世界分享。而现在,20年后,他开始承担他的毅力水果!他的学校已经开始初具规模,在新加坡,马来西亚,中国大陆和台湾举行的第一次课程。他决定是时候来欧洲和选择罗马尼亚作为一个先行者供他上学。

八字翻译的意思是“八个大字”显示为我们的命运的地图。我们收到出生时是什么代表天,怎么能是物化代表地。天地间站在人与他的自由意志,因此通过风水运用,我们可以最大限度地减少问题,并最大限度地提高我们的个人图表的利益冲突。

tabel zodii

 

 

中国古代典籍告诉我们去学习和理解“易经 – 周易”巴梓因此,在风水易经应用成为小菜一碟。因此,该课程将研究所有这三个学科和它们之间的相关性。

 

 

 

 

 

八字其实是大自然学习上,无论我们选择这样做,以实现我们的目标和目的逻辑应用程序的科学性。如果你能理解你的命运的特点,你已经完成了一半的成功。它不仅是改变,但大概了解了人与人之间的关系,在我们身边,怎么变,“要知道,并作为意识”为什么他们改变和变化开始的时候!

Master Benson Yeo